Förtroendevalda i Klippans kommun.

Nämnder/styrelser (17 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tekniskt utskott
Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnd
Plan- och byggnämnd
Plan- och byggnämndens arbetsutskott
Gemensam Räddningsnämnd
Socialnämnd
Sociala utskottet
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Revisionen
4 K Upphandling