Nämnder/styrelser

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Kommunalförbund

Organisationer där kommunen har ett medlemskap.

Kommunala bolag

Bolag där kommunen har ett ägarskap.

Råd och styrgrupper

Beredande organ till nämnder och styrelser i kommunen.

Övriga

Partier